Logo firmy Corimp

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych CORIMP została wskazana jako RIPOK w Uchwale Nr XLVI/740/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.

RIPOK CORIMP – rodzaj instalacji

(RIPOK) – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

(RIPOK) – Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Galeria zdjęć

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
sprzedaż worków BIG-BAG w godzinach 7:00 - 16:00 płatność kartą (płatność gotówką w godzinach pracy kasy 8:00-15:00)