Logo firmy Corimp

ZAKRES ZASTOSOWANIA I DEFINICJE
§ 1

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady świadczenia usług w zakresie wywozu odpadów budowlanych oraz ma zastosowanie do wszystkich umów w przedmiocie wywozu odpadów od zawartych dnia 1 grudzień 2018r. oraz zleceń złożonych od dnia 1 grudzień 2018r. na podstawie umów w przedmiocie wywozu odpadów pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych CORMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Zleceniodawcą.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

3. Corimp – należy przez to rozumieć – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych działające pod firmą CORMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000183142, NIP: 9530307863, REGON: 090485332;

4. Zleceniodawcy – należy przez to rozumieć – podmiot, z którym została zawarta umowa w zakresie wywozu odpadów budowlanych;

5. Stronach – należy przez to rozumieć – podmioty zawierające Umowę, tj. Corimp i Zlecenodawcę;

6. Umowie – należy przez to rozumieć – stosunek prawny łączący Strony, uregulowany postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dokumentem zatytułowanym „Umowa” i/lub dokumentem zatytułowanym „Zlecenie”;

7. Kontenerze – należy przez to rozumieć – kontener na odpady poremontowe, bioodpady, czysty gruz lub wielkogabarytowe o pojemności 2,5m3 , 5m3 , 7m3 , 10m3 stanowiący własność P.U.K. Corimp Sp. z o.o.;

8. Cenniku – należy przez to rozumieć wykaz aktualnie obowiązujących cen za jednorazowy wywóz kontenera, zamieszczony na stronie internetowej www.corimp.com.pl

9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie zawarte są określenia zdefiniowane w ustawie o odpadach, oznaczają one to co wynika z jej treści. W przypadku braku definicji legalnej danego pojęcia, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, przyjmuje się jego znaczenie potoczne.

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY
§ 2

1. Przedmiotem współpracy między Stronami jest odpłatna usługa w zakresie wywozu odpadów poremontowe, bioodpady, czysty gruz lub wielkogabarytowe, w ramach której Corimp zobowiązuje się do podstawienia i udostępnienia kontenera przez okres do 7 dni kalendarzowych, w miejscu o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli z umów wywozu odpadów poremontowe, bioodpady, czysty gruz lub wielkogabarytowe zwartych przed dniem 1 grudzień 2018r. wynika inny okres.

3. W ramach usługi określonej w ust. 1 Corimp zobowiązany jest do odbioru kontenera wraz z wywozem odpadów w nim zgromadzonych z miejsca o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu do miejsca ich składowania, unieszkodliwiania lub odzysku, z wyłączeniem odpadów określonych w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku przekroczenia masy odpadu zostanie doliczona dodatkowa opłata o której mowie w Cenniku. Do faktury dołączony zostanie wydruk z wagi.

MIEJSCE PODSTAWIENIA I ODBIORU KONTENERA
§ 3

1. Miejscem podstawienia kontenera i odbioru odpadów w nim zebranych jest część nieruchomości gruntowej, wskazanej przez zleceniobiorcę w umowie i/lub zleceniu.

2. Kontener zostanie ustawiony w miejscu widocznym, trwale wyodrębnionym, na wyrównanej i utwardzonej powierzchni.

3. Zleceniodawca powinien dysponować tytułem prawnym do miejsca podstawienia i odbioru kontenera i zobowiązany jest do jego udostępnienia Corimpowi na czas wykonania umowy. W przypadku wyznaczenia Corimpowi  miejsca do podstawienia i odbioru kontenera na terenie drogi publicznej, chodnika położonego wzdłuż nieruchomości lub na terenie prywatnym, Zleceniodawca obowiązany jest uzyskać wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowne pozwolenie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane. Skutki prawne wynikające z niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszego ustępu obciążają wyłącznie Zleceniodawcę.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się utrzymać miejsce podstawienia i odbioru kontenera oraz drogę dojazdową w takim stanie, aby możliwy był wjazd i wyjazd samochodu specjalistycznego służącego do odbioru odpadów oraz aby zapewniona została możliwość swobodnego dostępu do kontenera w sposób umożliwiający jego załadunek na naczepę samochodu specjalistycznego.

5. Utrzymanie miejsca podstawienia i odbioru oraz drogi dojazdowej, o których mowa w ust. 4 polega w szczególności na:

  1. zapewnieniu odśnieżenia;
  2. zapewnieniu ewentualnego odgruzowania;
  3. utwardzeniu w razie konieczności;
  4. usunięciu ewentualnych innych przeszkód fizycznych, w tym zaparkowanych wokół kontenerów samochodów;
  5. usunięciu ewentualnych przeszkód prawnych

6. W przypadku niewypełnienia przez Zleceniodawcę obowiązku określonego w ust. 4 i 5. w wyniku którego nie ma możliwości przejazdu samochodu specjalistycznego lub nie ma możliwości załadunku odpadów do pojazdu, usługę określoną w § 2 niniejszego Regulaminu, uważa się za wykonaną i w pełni odpłatną, a ponadto upoważnia to Corimp do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami zgodnie z aktualnym Cennikiem.

KONTENER NA ODPADY
§  4

1. W celu należytego wykonania umowy Corimp zobowiązuje dostarczyć i udostępnić Zamawiającemu na czas wykonywania umowy kontener na odpady poremontowe, bioodpady, czysty gruz lub wielkogabarytowe.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się przestrzegać norm objętościowych udostępnionych mu kontenerów, tj. w szczególności nie przepełniać kontenerów odpadami. Przepełnienie kontenera w sposób uniemożliwiający jego odbiór spowoduje wstrzymanie wywozu do czasu zapewnienia stosownych norm objętościowych, a ponadto upoważnia Corimp do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami zgodnie z aktualnym Cennikiem.

3. Corimp zobowiązany jest do odbioru wyłącznie odpadów odpadów poremontowe, bioodpady, czysty gruz lub wielkogabarytowe określonych w umowie i/lub zleceniu.

4. Corimp nie jest zobowiązany do odbioru innych odpadów niż określone w ust. 1 , w szczególności do odbioru odpadów niebezpiecznych (przede wszystkim: azbestu i eternitu, przeterminowanych lekarstw).

5. Warunki zagospodarowania pozostałych odpadów będą każdorazowo ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy np. wełna mineralna, styropian, papa itd.

6. W przypadku napełnienia kontenera odpadami, o których mowa w ust. 4 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej obliczonej jako iloczyn stawki 1900 zł netto (słownie: tysiąc dziewięćset złotych netto) za tonę i masy wszystkich odpadów znajdujących się w kontenerze oraz do pokrycia kosztów ich utylizacji stanowiących iloczyn stawki za utylizację i całkowitej masy odpadów. W przypadku napełnienia kontenera kilkoma rodzajami takich odpadów koszt utylizacji zostanie ustalony w oparciu o najwyższą stawkę jaka jest przewidziana dla jednego z odpadów.

7. W przypadku napełnienia kontenera odpadami, o których mowa w ust. 4, Corimp uprawniony jest do odmowy odbioru odpadów, zachowując prawo do żądania kary umownej określonej w ust. 5.

8. Corimpowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej określonej w ust. 5 na zasadach ogólnych.

9. Klasyfikacja odpadów zostanie przeprowadzona przez CORIMP zgodnie z procedurą kwalifikacji odpadu dostępną w siedzibie firmy oraz zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów oraz wytycznymi Międzygminnego Kompleksu Utylizacji Odpadów zgodnie z cennikiem na co Zleceniodawca wyraża zgodę w niniejszym zleceniu.

10. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użycie kontenera. W przypadku zniszczeń mechanicznych, zmiany koloru lub zabrudzenia kontenera przekraczających normalną i prawidłową eksploatację, Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, w szczególności kosztami naprawy bądź zakupu nowego kontenera. Zleceniodawca jest również odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek nieprawidłowej eksploatacji kontenerów przez Zleceniodawcę.

11. Zleceniodawca odpowiada za zgromadzone w kontenerze odpady do czasu przekazania ich Corimpowi.

12. Zleceniodawca nie może użytkować kontenerów udostępnionych mu przez Zleceniobiorcę w innymi miejscu określonym zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

13. Corimp jest uprawniony do odmowy podstawienia i udostępnienia kontenera w miejscu określonym zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jeżeli stwierdzi iż stwarzałoby to zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób trzecich lub zagrożenie dla ruchu drogowego.

SPOSÓB WYKONANIA USŁUGI
§ 5

1. Corimp przystępuje do wykonania usługi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy zawierającego w szczególności informację o miejscu i odbiorze kontenera, rodzaju odpadów budowlanych jakie Zleceniodawca chce umieścić w kontenerze oraz terminie odbioru kontenera.

2. Corimp odbiera i transportuje kontener z odpadami za pomocą specjalistycznych środków transportu. W chwili odbioru odpadu Corimp  staje się posiadaczem odpadu w rozumieniu Ustawy o odpadach.

3. W chwili odbioru odpadów Zleceniobiorca obowiązany jest czytelnie podpisać Zlecenie potwierdzające wykonanie usługi przez Corimp lub poprawnie przeprowadzić proces zakupu poprzez formularz zamówień kontenera na stronie www.corimp.com.pl.

4. Niezłożenie zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi przez Corimp w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Zleceniodawcy faktury VAT określonej w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z tym, iż Zleceniodawca traktuje usługę jako prawidłowo wykonaną oraz akceptuje wynikającą z faktury należność do zapłaty.

5. Usługi wykonywane są na terenie miasta Bydgoszcz oraz pobliskich gminach (za wcześniejszą zgodą wykonania usługi)

PŁATNOŚĆ
§ 6

1. Za wykonane usługi Corimpowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym Cennikiem.

2. Koszt odbioru kontenera na terenie miasta Bydgoszczy jest wliczony w cenę podstawienia kontenera. Poza granicami miasta doliczona zostaje opłata za transport:  

  1. 50 zł + 8 % VAT (do 30 km)  
  2. 100 zł + 8% VAT (powyżej 30 km)

Nie dalej niż poza powiat bydgoski.

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, w przypadku, kiedy kierowca przyjedzie po kontener w ustalonym terminie, a Zleceniodawca nie zezwoli na zabranie kontenera zostanie doliczona kwota 80,00 zł + 23% VAT (za każdy dodatkowy dzień)

4. Corimp  wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT za wykonaną usługę. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na rachunek wskazany na tej fakturze.

5. W przypadku zakupu poprzez stronę internetową www.corimp.com.pl oraz opłacenia za dany kontener i odpad pobierana jest opłata stała z góry ustalona do 1t. Po odebraniu kontenera od Zleceniodawcy odpad jest poddawany kontroli wagowej. W przypadku gdy waga zostanie przekroczona zostanie naliczona odpowiednia dopłata wynikająca z cennika. Do faktury zostanie dołączony kwit wagowy.

Zleceniodawca składając zlecenie Corimpowi równocześnie oświadcza, iż zapoznał się z warunkami płatności i w pełni je akceptuje.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 7

1. W przypadku sporów związanych z realizacją umowy Strony obowiązują rozwiązać je w sposób polubowny.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć w sposób określony w ust. 1, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Corimpu.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego

2. Niniejszy Regulamin stanowi część umowy zawieranej z Corimpem.

3. Zawierając umowę z Corimpem, Zleceniodawca godzi się na stosowanie względem niego postanowień powyższego Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudzień 2018r.

5. Regulamin w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w siedzibie P.U.K CORIMP Sp. z o.o.  w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 65.

 

Jesteśmy do dyspozycji

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Hutnicza 135
85-873 Bydgoszcz

biuro: od poniedziałku do piątku od 7:00 - 16:00
sprzedaż worków BIG-BAG w godzinach 7:00 - 16:00 płatność kartą (płatność gotówką w godzinach pracy kasy 8:00-15:00)