Usługi | CORIMP – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Usługi

PUK CORIMP spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:

- odbiór odpadów komunalnych, przemysłowych i transport odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- odbiór odpadów poremontowych, wielkogabarytowych i gruzu,

- odbiór odpadów III kategorii (produkty spożywcze przeterminowane i nieprzydatne do spożycia),

- odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV,

- segregacja i selektywna zbiórka odpadów,

- oczyszczanie letnie ulic, placów, parkingów – mechaniczne i ręczne zamiatanie,

- podejmowanie interwencji zimą – odśnieżanie i usuwanie śliskości z placów, ulic, parkingów

- recykling gruzu

- niszczenie dokumentacji archiwalnej

- usługowe ważenie