RIPOK | CORIMP – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

RIPOK

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych CORIMP została wskazana jako RIPOK w Uchwale Nr XLVI/740/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.

 

RIPOK CORIMP – rodzaj instalacji

(RIPOK) – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

(RIPOK) – Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Regulamin dotyczący RIPOK – P. U. K. CORIMP SP. Z O.O. >>>POBIERZ<<<

Uchwała Sejmiku dot. RIPOK  >>>POBIERZ<<<